Tips när du ska köpa valp / What to think about when you are buying a puppy

 

Koncentrera dig framförallt på kennelns vuxna hundar.

Alla valpar är gulliga, men det är de vuxna släktingarna som talar om hur din valp kommer att bli som vuxen.

Även mostrar, mormödrar och andra släktingar är intressanta att hälsa på ordentligt.

 

Vad vill du ha för egenskaper hos din hund och i vilken ordning prioriterar du dem?

Ha klart för dig vad du är ute efter när du är ute och tittar på hundar.

Vill du ha en lugn hund eller en hund med motor?

Vill du ha en utställningshund eller inte?

Vad prioriterar du utseendemässigt?

Hur noga är du med pälskvalité och färg?

Allt ska du titta efter hos både valpar och vuxna släktingar.

Vad gäller pälskvalitén så kan din uppfödare tala om för dig

hur han/hon förväntar sig att pälsen ska bli när valpen är åtta veckor.

Har man pysslat lite med pälsen, så kan man se vad för päls som är på gång.

 

Lita på din uppfödare när du ska välja ut din valp.

De har sett valpen hela tiden, medan du har gjort några kortare besök.

Är du t.ex. ute efter en lite lugnare valp och den du haft i ditt knä när du varit på besök är den med mest motor,

som busat sig trött precis innan ditt besök, så har du kanske fått lite fel bild av hunden.

Valpen är ju inte färdigutvecklad vid åtta veckors ålder och det händer mycket i utvecklingen ett bra tag till,

men en uppmärksam uppfödare har sedan valparna är ca fem veckor haft chansen att få en bild av valparnas personlighet.

 

Om du inte känner förtroende för din uppfödare när det gäller valet av valp,

så ska du inte köpa valp där över huvud taget.

Du ska ha en livskamrat för 10-15 år framåt och då är det viktigt att allt stämmer i alla delar.

Vänd dig till en uppfödare du litar på.

 

Var gärna ute i god tid när du ska tinga valp.

Ibland kan valparna vara tingade långt i förväg.

Om den uppfödare du valt inte kan leverera en valp t.ex. p.g.a. att valpköparna på listan var fler än valparna som föddes,

så be din uppfödare om hjälp med att rekommendera en annan uppfödare.

Ofta känner vi uppfödare till ifall det finns osålda valpar någon annanstans, som kan matchas ihop med dina önskemål på valp.

 

 

 

Du ska också vara säker på att din uppfödare följer SKK.s regler.

SKK:s regler är till för dig som valpköpare.

 

Följande fyra punkter (grön text) är tagna från Svenska kennelklubbens hemsida:

 

En uppfödare i Svenska Kennelklubben levererar valpen

tidigast vid åtta veckors ålder med:

 

1.     ett registreringsbevis, som är hundens identitetshandling.

 

2.     ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka

och som bland annat anger valpens avmaskningsperioder.

 

3.     ett köpeavtal, underskrivet av båda parter, där uppfödaren

upplyser dig om valpen är vaccinerad och/eller försäkrad.

 

4.     Valpen ska också levereras ID-märkt, blankett för att anmäla

ditt ägarskap till SKKs Ägarregister medföljer och är redan

betald av din uppfödare.

Uppfödarna får tillsammans med registreringsbevisen en folder

och en video som heter Välkommen valp att dela ut till sina valpköpare.

Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.

Du bör även få med information om hundens skötsel, matvanor,

avmaskning och när valpen ska vaccineras.

 

 

Det är viktigt att ha sin hund försäkrad.

Förutom kennelklubbens regler rekommenderar vi att ni dessutom ser till att valpen ni köper är dolda fel försäkrad av uppfödaren i tre år.

Dolda fel försäkringen gäller endast om du som valpköpare har veterinärvårds och livförsäkring på din hund.

 

Se till att skaffa försäkring så fort som möjligt, så att din valp är försäkrad från dag 1.

Veterinärvårdsförsäkring går att få i många olika bolag. Ofta finns de ute på nätet,

så du kan se över vad som ingår och jämföra innehåll och priser.

En lista på bolag, som vi känner till, kanske finns det fler:

Sveland

Agria

Sleipner

If

Folksam

Det är oerhört viktigt att ha veterinärvårdsförsäkring.

En olycka kan så lätt hända och är hunden inte veterinärvårdsförsäkrad kan det bli en dyrköpt erfarenhet.

Du ska också se till att ha försäkringen från dag ett då du köper hunden, eftersom alla eventuella sjukdomar/skador

som uppstår innan hunden är försäkrad kommer att stå som undantag i försäkringen.

Du kan också välja att ha en livförsäkringsdel i veterinärvårdsförsäkringen.

De flesta brukar välja en kombinerad liv/veterinärvårdsförsäkring.

 

Du ska även se över din hemförsäkring. Som hundägare har du många skyldigheter och strikt hundägaransvar råder.

Orsakar din hund någon skada får du som hundägare stå för alla kostnader.

Någon form av drulle eller ansvarsförsäkring ingår för det mesta i hemförsäkringen,

men kolla upp det med ditt försäkringsbolag för säkerhets skull och ingår det inte redan, så lägg till det!

 

 

Ta reda på var du har en bra veterinär.

Skapa kontakt med en veterinär som du litar på och som känner till dig och din hund.

Det är en stor trygghet att kunna vända sig till någon, som känner till din hund även när den är frisk.

Det är också tryggt för hunden att komma till ett trevligt ställe, där den har varit förut under lugna omständigheter.

 

 

Gå gärna valpkurs med din hund.

Ibland går allt så oerhört smidigt när hunden är valp och man tycker kanske inte att någon kurs behövs.

Då ska vi inte glömma att valpen växer upp från att vara en liten osjälvständig valp, till att bli en självständig tonåring.

Då är det bra om du redan gått en bra kurs där du fått övningar, som befäster det naturliga kontaktsökande

och den följsamhet som redan finns hos din valp.

Det är också ett så bra tillfälle att öva på saker med andra hundar som ”störningar”,

samt att få den sociala och språkliga (hundar emellan) träning en valp så väl behöver.

 

 

Se till att du har en mentor i hundägandet.

Det kan vara din uppfödare, kursledare, eller någon annan i din närhet med stor erfarenhet av hundar.

Det är skönt att prata med någon ibland som kan ge tips och råd, eller kanske bara bekräfta att man är på rätt väg.

Ofta så kan man genom dessa personer få hjälp med rekommendationer om vart man ska vända sig ifall problem uppstår.

 

 

Att köpa en vuxen hund.

Ibland vill man inte ha en valp av olika anledningar.

Det gäller att tänka på samma sätt när man köper en vuxen hund som en valp. Både vad gäller hälsa och mentalitet.

Ofta går det utmärkt för en vuxen hund att anpassa sig till sin nya familj.

Får den bara lika mycket uppmärksamhet, eller mer än vad den fick av sin tidigare ägare,

så är den oftast nöjd och kan anpassa sig fint.

Man ska dock vara medveten om att en omplacerad hund kommer med ett bagage av upplevelser.

För att förstå din hund och dess behov är det viktigt att du försöker ta reda på så mycket som möjligt

om vad hunden har varit med om. Eller inte har varit med om för den delen.

Kanske är den inte alls miljötränad och du får träna lite på samma sätt som man gör med en valp.

Den ovillkorliga kärleken kommer ganska snart, redan inom ett par veckor, hos de flesta hundar.

Men  för en otrygg hund med negativt upplevelsebagage tar det längre tid att ställa om sig helt och släppa sina rädslor.

Ett halvår är inte ovanligt. Efter den tiden brukar de flesta vara ordentligt "inbodda".

 

Om din nya hund är äldre än fem/sex år, så be att få överta den tidigare ägarens befintliga veterinärvårdsförsäkring.

Någonstans där går gränsen då många bolag inte längre försäkrar in en hund och du riskerar annars att sitta utan försäkring.

 

Lycka till med ditt hundköp. Det blir en familjemedlem och en vän för livet!

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com

 

 

 

What to think about when you are buying a puppy

 

 

Concentrate on the adult dogs in the kennel. All puppies are cute, but it is the grown up relatives that tell you what your puppy is going to be like as an adult.

It is very interesting and important to get to know aunts, grandmothers and all related to your puppy.

 

 

What properties do you wish for in a dog and how are your priorities?

Be sure about what you want when you go looking for a dog.

Do you want a calm dog or an active one?

Do you want a showdog or not?

If you want a showdog: what are your priorities in the looks of your dog?r

How perticular are you about coattexture and colour?

You should look for everything in both puppies and adult relatives.

About the coattexture in a miniatureschnauzer, your breeders can probably tell you how they expect the coat to turn out

when the puppy is about six-eight weeks.

If they have been taking away some undercoat with a comb, they can probably see what kind of coat is coming.

 

 

Trust your breeder when you are picking out your puppy

They have seen the puppy alla along, while you have only mad a few short visits.

If you are for example looking for a calmer dog, and the one lying in your lap all visit, is the wildest one,

but who has played until he dropped just before your visit, your picture of that puppy is a bit wrong.

The puppies are not at all ready at eight weeks of age and there is a lot of development going on for a while longer,

but an attentive breeder has since the puppies are about five weeks old, had a chanse to get a picture of the personality of the puppies.

If you don´t feel confidence in your breeder helping you to pick your puppy out, you should not buy your dog there at all.

You are getting a familymember for about 10-15 years ahead, so it is important that everything fells right.

Turn to a breeder you trust.

 

 

Be in time when  choosing a breeder.

Sometimes the breeders have long waitinglists.

If the breeder you chosen can´t deliver a puppie, maybe because the puppybuyers on the waitinglist where more than the puppies born,

you can ask your breeder to help with recommendation about where to turn.

Breeders often know if there are unsold puppies anywhere, that match your wishes.

 

 

Make sure your  breeder follow the rules of the Kennel club.

The rules of the Swedish Kennelclub are there for you as a puppybuyer.

 

Following text(in green) is taken from the hompage of the Swedish kennelclub:

 

A breeder in the Swedish kennelclub deliver the puppies

at earliest at eight weeks of age with:

 

1.     ett registrationform/pedigree, the dogs identitypaper.

 

2.     a healthcertificat vritten by the veterinary. The form can be no older than one week

and should among other things contain information about deworming.

 

3.     a buyingform, signed by bóth buyer and seller, where the breeder

inform you about vaccination and insurance.

 

4.     The puppy should at delivery be ID-tagged, a form to announce your

ownership to SKKs ownerregistry comes with your puppy and is already payed by your breeder.

The breeders get a folder with the registrationforms and a DVD called "Welcome puppy"

to distribute to the puppybuyers. Everything to ensure about the secutity for the buyer and the knolledge about what is baught.

You should also get information about your dogs care, feed, deworming and when to vaccinate.

 

 

It is important to have insurance on your dog.

We recommend that you make sure that the puppy you are buying is insured for hidden faults for three years.

The insurance about hidden faults is only working in combination with helath and lifeinsurance, so it is important that you get that.

 

Make sure that you insure your dog from day 1.

Healthinsurance is available in many different companys. They usually have sites on the Internet, so you can compare substance and prices.

A list of companies that we know of. Maybe there are more:

Sveland

Agria

Sleipner

If

Folksam

It is incredibly important to have a healthinsurance on your dog.

An accident can easily happen and if the dog has no healthinsurance you may pay  dearly.

You should also make sure the insurance starts working day 1, when you are buying your dog,

because all illness/accidents that occur before the dog is insured will become an exception in the insurance.

You can also choose to have lifeinsurance on your dog as a part of your insurance.

Most people choose a combination of healthinsurance & lifeinsurance.

 

You should also be looking over your homeinsurance. As a dogowner you have a lot of responsabilities and almost no rights.

If your dog is the reason for an accident happening the cost is on you. Some kind of responsability-insurance is often a part of the homeinsurance,

but be sure to check it up with your company, and if it is not included - include it!

 

 

Make sure to find a good veterinarian.

Make a connection to a veterinarian that you trust and who gets to know you and your dog.

It gives a secure feeling to turn to someone who knows your dog as healthy also.

It is also a secure felling for your dog to come to a nice wellknown place.

 

 

Take a puppy-class.

Sometimes everything works out very smooth when the dog is a puppy and you may think that a puppy-class is not needed.

We should not forget that the puppy grow up from an independent puppy, to an independent teenager.

The it will be good to have been taken that puppyclass, that gives you practises to maintain the natural

seeking of contact and following that a puppy already does.

It also gives you opportunty to practise things among other dogs and get the social training that a puppy really needs.

 

 

Get a mentor.

It can be your breeder, puppy-class-leader or someone else in your enviroment with experiance of dogs.

It is nice to talk to someone that can give advise, or maybe just confirm that you are on the right way.

You can also probably get recommendations about where to turn in case of problems.

 

 

To buy an adult dog.

Sometimes, for various reasons, you don´t want to buy a puppy.I

You have to think the same way buying an older dog as you do buying a puppy. Both in health and mentality.

It usually work out very well for the adult dog to ajust to the new family.

If it gets the same amount of attention, or even more, than it got from it´s previous owner, it will be satisfied and ajust well.

One should be aware of that the adopted dog comes with a bagage of experiences.

To understand your dog and it´s needs, it is important to find out as much as possible about the dogs experiences.

Or maybe no experiences at all.

Maybe the dog has no training at all and you have to train it the way you would a little pup.

The unconditional love comes quite soon, mot of the time in only a couple of weeks.

But for an insecure dog with a lot of negative bagage of experiences, it takes a bit longer to ajust completely and let go of all it´s fears.

A half year is not unusual. After that period of time most dogs feel completely at home.

If your new dog is older than five/six years, you should ask if you are able to take over the previous owners insurance of the dog.

About that age is the limit for getting new insurance. Many companies (atleast here in Sweden) do not take in dogs over that age,

and you risk not having your dog properly insured. 

 

Now, Good luck with your new familymember!

 

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com